Komunikacja z akcjonariuszami i ogłoszenia pochodzące od spółki

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd Mostostal Puławy S.A. z siedzibą w Puławach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051433 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie Ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa po raz czwarty akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki w Puławach przy ul. Budowlanych 5, posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji Spółki należy składać w dni robocze, w godzinach 1000-1400, w terminie do 31.12.2020 r. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01.03.2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.