Komunikacja z akcjonariuszami i ogłoszenia pochodzące od spółki

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16.06.2020

Zarząd Mostostal Puławy S.A. z siedzibą w Puławach przy ul. Budowlanych 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051433, NIP: 7160023456, Regon: 430383726, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh zwołuje na dzień 16.06.2020 r. na godzinę 14.00 w Puławach przy ulicy Budowlanych 5, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Puławy S.A.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Puławy S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Puławy S.A. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) Uchwała nr 1/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
    b) Uchwała nr 2/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
    c) Uchwała nr 3/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Puławy S.A. Za rok obrotowy 2019,
    d) Uchwała nr 4/20 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Puławy S.A. Za rok obrotowy 2019,
    e) Uchwała nr 5/20 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019,
    f) Uchwała nr 6/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2019,
    g) Uchwała nr 7/20 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tadeuszowi Rybakowi z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.,
    h) Uchwała nr 8/20 w sprawie udzielenia absolutorium V-ce Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Świecy z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.,
    i) Uchwała nr 9/20 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Klimontowi z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
    j) Uchwała nr 10/20 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszce Smreczyńskiej-Gąbka z wykonania przez nią obowiązków za okres  01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.,
    k) Uchwała nr 11/20 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Danielowi Rybakowi z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
    l) Uchwała nr 12/20 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Czesławowi Byczkowi z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
    m) Uchwała nr 13/20 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Berlińskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
    n) Uchwała nr 14/20 w sprawie powołania Prezesa Zarządu,
    o) Uchwała nr 15/20 w sprawie powołania na wniosek Prezesa Zarządu Wiceprezesa Zarządu,
    p) Uchwała nr 16/20 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
    q) Uchwała nr 17/20 w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.
8. Zamknięcie obrad.

Kontakt

Mostostal Puławy S.A.
ul. Budowlanych 5
24-110 Puławy

tel. +48 81 477 58 80
fax. +48 81 473 12 44

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.